نهج البلاغه

باسمه تعالی

        نهج البلاغه  بعد از قرآن بزرگترین کتاب ماست  که آنرا نمی خوانیم و نمیدانیم و نمی شناسیم ، چنانکه قرآن هم همینطور  : قرآن را هم  فقط ستایش میکنیم  میبوسیم و تبرک میدانیم  آن همه تجلیل و ستایش میکنیم  ، اما چه فایده دارد ، چه تاثیری  میتواند داشته باشد ، وقتی که درونش را ندانیم  چه می گوید.

شخصیت های بزرگی هم می توانند نجاتبخش ملت ما جامعه ما و نسلهای آینده ما باشند همین طورند.

             نهج البلاغه به اقرار اغلب دانشمندان  و نویسندگان و ادبای معاصر غیر شیعی عرب زیباترین متن عرب است ، سخنانی که از نظر ادبی در اوج زیبایی و از نظر فکر در عمق بسیار و از نظر اخلاق سرمشق و نمونه است ، در آن عباراتی هست که هرخواننده ای اقرار میکند که در بشریت نظایر آن عبارات  وجود ندارد . این عبارات سخنان علی است .

اما همه سخنانی که علی در مدت عمرش گفته است ، جمله ای از همه رساتر ، بلیغتر ، زیباتر ، اثر بخش تر و آموزنده تر وجود دارد و آن  : 

( بیست و پنج سال سکوت علی است )

قربان کرمی ; ۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢۸