واژه ها

 واژه ها ، چه می گویند ؟؟؟؟

 به هوش باشید ، فریب واژه ها را نخورید ، کلمات  گول زنک های خوبی هستند  ، پس بدانید که آنچه هست در ذات است نه در ظاهر  ، باید با شعور ساخت اما نه شعر چرا که ، تنها مرجع مشروعیت بخشی به دروغ شعر است و تنها شاعر است که  دروغش راست است ، و بچه که دروغ نمی گوید ، لذا یا شاعر باش  و با شعرت دروغ بگو و یا بچه باش و اصلا دروغ نگو ... وقتی جهان از ریشه جهنم ، آدم از ریشه عدم ، داعی ازقالب داعیه ،  و سعی از ریشه یاس ، وقتی که با  یک تغییر  ساده در حرف کفتار به کفتر تبدیل می شود ، باید به بی تفاوتی واژه ها و واژه های بی طرفی مثل نان دل بست .  نان را از هر طرف بخوانی نان است .

/ 1 نظر / 23 بازدید
شهلا

واژها دروغ گویند...حق باشماست ونان تلخ ترین وشیرین ترین حقیقت زندگیست اماشعرزیباترین دروغیست که قادراست زشتی خلآ نان را تسلی بخشد