رفتار های پسندیده

رفتارهای پسندیده دربرقراری ارتباط 

الف : دست دادن

1-    زودتر از فردبزرگ ترویا  مقام بالاتر دست پیش نبریم .

2-    وقتی وارد جمعی می شویم لازم نیست به همه دست بدهیم ، بهتر است با آرامش باستیم و احوالپرسی کنیم ، مخصوصا زمانیکه دیگران نشسته یا مشغول انجام کاری باشند .

3-    با افرادی که صمیمی نیستید دست دادن نباید سرد و نه خیلی محکم باشد.

4-    بهتر است هنگام دست دادن دستکش خود را از دست خارج کنیم .

5-    وقتی کسی دست خود را جهت احوالپرسی پیش می آورد وی را منتظر نذاریم .

6-    با نوک انگشتان دست ندهیم .

7-    هنگام احوالپرسی  و دست دادن بهتر است ارتباط چشمی نیز برقرار کنیم .

8-    هنگام دست دادن کلید یاچیز دیگری در دست نداشته باشیم .

9-    به منظور احترام بیشتر بهتر است ازماشین پیاده شویم  سپس دست دهیم  و احوالپرسی کنیم .

10-برای دست دادن دست خود را از فاصله دور دراز نکیم .

11-با دست آلوده به دیگران دست ندهیم .

12-وقتی میخواهید به چند نفر دست دهید با آنان ارتباط چشمی برقرار کنید ، نه اینکه  در حالیکه با نفر اول صحبت میکنید با بقیه دست دهید .

13- نکته1 : وقتی دست شما خیس است برای دست دادن پیش قدم نشویم . نکته2: هنگامی که کسی چیزی در دست دارد  و یا مشغول کاری است  جهت دست دادن پیش قدم نشویم .

ب: روبوسی

1-    با صورت خیس یا عرق کرده برای روبوسی با دیگران پیش قدم نشویم .

2-    در حضور دیگران  ( در مکان های رسمی و عمومی ) روبوسی به تعداد کمتر شایسته است ، همچنین با افرادی که صمیمی نیستیم .

3-    از روبوسی خیلی تند و سریع خودداری کنیم .

4-    برای روبوسی بهتر است فرد کوچکتر صبر کند تا بزرگتر پیشقدم شود .

5-    روبوسی با صدای بلند شایسته نیست .

6-    بچه های خرد سال دیگران ( غیر خویشاوند ) را نبوسیم  ممکن است والدینشان راضی نباشند .

7-    در مراسم عزا یا تشیع جنازه یامواقعی که همه ناراحتند رو بوسی همراه با خوشحالی نباشد .

نکته : هنگامیکه سرما خورده اید شایسته نیست برای روبوسی با دیگران پیشقدم شویم .

/ 1 نظر / 25 بازدید